بیست و سومین سمینار جبر ایرانکمیته علمی

 • دکتر مهدی الیاسی-دبیر کمیته علمی

         

  • دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 

 

 • دکتر رحیم زارع نهندی

  • دانشگاه تهران

 

 • دکتر محمدرضا درفشه

  • دانشگاه تهران
   

 

 • دکتر علیرضا جمالی

  • دانشگاه خوارزمی
   

 

 • دکتر محمدتقی دیبایی

  • دانشگاه خوارزمی
   

 

 • دکتر احمد عرفانیان مشیری نژاد

  • دانشگاه فردوسی مشهد
   

 

 • دکتر بیژن دواز

  • دانشگاه یزد
   

 

 • دکتر سید شاهین موسوی

  • دانشگاه شهید باهنر کرمان
   

 

 • دکتر محمد مهدی زاهدی


  • دانشگاه تربیت مدرس
   

 

 • دکتر علی ایرانمنش

  • دانشگاه تربیت مدرس
   

 

 • دکتر محمود بهبودی

  • دانشگاه صنعتی اصفهان
   

 

 • دکتر علیرضا عبدالهی

  • دانشگاه اصفهان
   

 

 • دکتر ملیحه یوسف زاده

  • دانشگاه اصفهان
   

 

 • دکتر جواد اسدالهی

  • دانشگاه اصفهان
   
 • دکتر علیرضا نصر اصفهانی

  • دانشگاه اصفهان
   

 

 

 

 

پوستر
تماس با ما

031-577720691-3

031-577720691

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار