بیست و سومین سمینار جبر ایرانمحورهای همایش

محورهای همایش عبارتند از :

  • نظریه گروهها
  • نظریه حلقه ها
  • نظریه مدولها
  • جبر جابجایی
  • جبر همولوژی
  • ابرساختارهای جبری و جبر فازی
  • جبر لی
  • نظریه جبری اعداد
  • هندسه جبری
  • جبر توابع پیوسته
پوستر
تماس با ما

031-577720691-3

031-577720691

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار