بیست و سومین سمینار جبر ایرانتاریخ های مهم

شروع ثبت نام و ارسال مقاله : 23 شهریور 1392

آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مقاله : 4 آبان 1392

اعلام نتایج نهایی داوری :14 آبان ماه 1392

 آخرین مهلت واریز هزینه : 17 آبان ماه 1392

تاریخ برگزاری : 29 و 30 آبان ماه 1392

پوستر
تماس با ما

031-577720691-3

031-577720691

خوانسار - ابتدای بلوار نماز - دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار


سامانه مدیریت همایش های دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار